Holidog PrinterPrint deze pagina

Algemene voorwaarden van de Holivet

1 -DEFINITIES

ONGEVAL: Traumatisch geweld op het organisme van het dier dat verzekerd is, als gevolg van een plotse en onverwachte, van buiten het dier inwerkende actie.

VERZEKERD DIER: Hond of kat onder de hoede van een Petsitter, in het kader van de dienstovereenkomst voor dierenopvang afgesloten tussen de aangeslotene en de Petsitter, via HOLIDOG. De identiteit van het dier, geformaliseerd door een erkende voorziening (tatoeage, chip) alsook de gegevens van de eigenaar ervan staan vermeld in de prestatieovereenkomst voor dierenopvang en op het aansluitingsbulletin bij deze overeenkomst.

VERZEKERDE/BEGUNSTIGDE/AANGESLOTENE: Eigenaar van het dier, natuurlijk persoon die woont in het land waar de prestatieovereenkomst voor dierenopvang met een Petsitter via HOLIDOG werd afgesloten en die zich door middel van een inschrijvingsbulletin heeft aangesloten bij deze overeenkomst.

PETSITTER: De natuurlijke persoon die met de aangeslotene een prestatieovereenkomst voor dierenopvang heeft afgesloten voor een verzekerd dier, via HOLIDOG.

VETERINAIRE KOSTEN: Honoraria van de veearts en/of kosten in verband met de chirurgische ingreep, voorgeschreven geneesmiddelen, anesthesiekosten, analysekosten, radiodiagnostiek, transportkosten in de dierenambulance, verblijfskosten in een dierenkliniek als gevolg van de operatie met uitsluiting van alle andere kosten. De veterinaire kosten moeten medisch voorgeschreven zijn en de zorgen moeten verstrekt worden door een gediplomeerd veearts, die de toelating heeft om te praktiseren conform de van kracht zijnde wetgeving en de medische tuchtregels (voorbeeld: Raad van de Orde in Frankrijk... ).

ZIEKTE: Iedere verslechtering van de gezondheidstoestand van het dier, die niet het gevolg is van een ongeval, die vastgesteld wordt door een gediplomeerd arts/veearts, die de toelating heeft om te praktiseren en waarvan de symptomen optreden na een fase van ontwikkeling of de incubatie in het organisme.

EIGENAAR: Natuurlijk persoon van het land waar de prestatieovereenkomst voor dierenopvang via HOLIDOG werd afgesloten met een Petsitter en aan wie het dier toebehoort, met name de verzekerde/ aangeslotene/begunstigde die een prestatieovereenkomst voor dierenopvang heeft afgesloten met een Petsitter, via HOLIDOG en die zich heeft aangesloten bij deze overeenkomst door middel van een aansluitingsbulletin.

2.TOEPASSINGSDOMEIN VAN DE WAARBORG
A/AARD VAN DE WAARBORGEN:

HOLIDOG waarborgt de betaling van de schadevergoedingen die hierna voorzien worden bij ONGEVAL waar het verzekerde dier (hond of kat) bij betrokken is tijdens de opvangprestatie.

De waarborgen worden onderschreven door de verzekerde die zich heeft aangesloten bij deze overeenkomst en die in totaliteit een prestatieovereenkomst voor dierenopvang geregeld heeft met een Petsitter, via HOLIDOG.

Het doel van deze garantie is het ten laste nemen van de "veterinaire kosten" bij ongeval waar het dier het slachtoffer van is.

B/INHOUD VAN DE WAARBORG:

De garantie "veterinaire kosten" heeft als doel om het volgende te waarborgen tijdens de geldigheidsperiode van de aansluiting: de terugbetaling van de "veterinaire kosten" bij ongeval waarbij het dier gewond raakt, terwijl het zich onder de verantwoordelijkheid van de Petsitter bevindt, tijdens de opvangovereenkomst. De waarborg betaalt de veterinaire kosten terug die gemaakt worden door de Petsitter of door de eigenaar van het dier, op voorlegging van bewijsstukken.

C/MAXIMALE WAARBORG:

De waarborg wordt verleend ten belope van de aangetoonde veterinaire kosten, zonder een maximum van 500 € incl. btw per schadegeval te overschrijden en binnen de limiet van 1000 € incl. btw over de duur van de waarborg.

D/DATUM VAN INWERKINGTREDING EN NIET-HERNIEUWBARE DUUR VAN DE WAARBORG:

De aansluiting treedt in werking op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden van de prestatieovereenkomst voor dierenopvang, afgesloten door de verzekerde met een Petsitter, via HOLIDOG, onder voorbehoud van de effectieve betaling van de prestaties en bijdragen.

Het voordeel van de waarborgen wordt dan ook verleend:

  • Enkel tijdens de opvangperiode van het dier door de Petsitter die vermeld staat in de prestatieovereenkomst voor dierenopvang afgesloten door de verzekerde met een Petsitter, via HOLIDOG.
  • Voor een periode van ten hoogste 30 dagen te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de prestatieovereenkomst voor dierenopvang afgesloten tussen de aangeslotene en een Petsitter, via HOLIDOG.
3 TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE WAARBORG

Op straffe van verval van de waarborg, behoudens toevallige omstandigheden of overmacht, zal de aangeslotene het schadegeval moeten aangeven binnen de vijf (5) werkdagen te rekenen vanaf de kennisname van het schadegeval, aan HOLIDOG.

A/BEWIJSSTUKKEN

Op straffe van verval van waarborg moet de aangeslotene schrijven naar het adres: HOLIDOG – 54 rue de Paradis - 75010 PARIS - mail: [email protected]

Erop toeziend dat de volgende stukken worden opgestuurd:

  • Een attest op erewoord waarin de omstandigheden van het ongeval vermeld staan, die de verklaring van schadegeval rechtvaardigen.
  • De referentie van de prestatieovereenkomst voor dierenopvang afgesloten met een Petsitter, afgesloten via HOLIDOG.
  • Het verzorgblad van de gediplomeerde veearts, die de toelating heeft om te praktiseren.
  • De originele bewijsdocumenten van de gemaakte en effectief betaalde kosten.

HOLIDOG behoudt zich het recht voor om elk ander bewijsstuk op te vragen dat nodig is voor het onderzoeken van het dossier.

B/UITBETALING VAN DE SCHADEGEVALLEN

Zodra het dossier volledig is en na ontvangst, in voorkomend geval, van het expertiseverslag, zal de aangeslotenen een cheque krijgen voor het bedrag dat overeenstemt met de gemaakte kosten, binnen de maximumlimiet van de waarborg.

4 BIJKOMENDE UITSLUITINGEN

Zijn uitgesloten van deze overeenkomst: